Mini One Cooper

Defective engine block for Mini R55 R56 Cooper One 1.4 N12B14A N12


Defective engine block for Mini R55 R56 Cooper One 1.4 N12B14A N12

Defective engine block for Mini R55 R56 Cooper One 1.4 N12B14A N12   Defective engine block for Mini R55 R56 Cooper One 1.4 N12B14A N12

Motor block defective for Mini R55 R56 Cooper One 1.4 N12B14A N12.


Defective engine block for Mini R55 R56 Cooper One 1.4 N12B14A N12   Defective engine block for Mini R55 R56 Cooper One 1.4 N12B14A N12