Mini One Cooper

Sunroof Mini Mini One/Cooper (R50) Hatchback 1.6 16V One (W10-B16A) 2003


Sunroof Mini Mini One/Cooper (R50) Hatchback 1.6 16V One (W10-B16A) 2003
Sunroof Mini Mini One/Cooper (R50) Hatchback 1.6 16V One (W10-B16A) 2003
Sunroof Mini Mini One/Cooper (R50) Hatchback 1.6 16V One (W10-B16A) 2003
Sunroof Mini Mini One/Cooper (R50) Hatchback 1.6 16V One (W10-B16A) 2003
Sunroof Mini Mini One/Cooper (R50) Hatchback 1.6 16V One (W10-B16A) 2003

Sunroof Mini Mini One/Cooper (R50) Hatchback 1.6 16V One (W10-B16A) 2003   Sunroof Mini Mini One/Cooper (R50) Hatchback 1.6 16V One (W10-B16A) 2003
OPEN ROOF Mini Mini One/Cooper (R50) Hatchback 1.6 16V One (W10-B16A) 2003. OPEN ROOF Mini Mini One/Cooper (R50) Hatchback 1.6 16V One (W10-B16A). Mini One/Cooper (R50) Hatchback 1.6 16V One (W10-B16A) (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006). Note: Goods subject to VAT margin.
Sunroof Mini Mini One/Cooper (R50) Hatchback 1.6 16V One (W10-B16A) 2003   Sunroof Mini Mini One/Cooper (R50) Hatchback 1.6 16V One (W10-B16A) 2003